Staletá Praha 2/2013

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

188

catalog Tištěná verze

120 Kč

Nedostupné

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

 

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE

Jaroslav Podliska: Příspěvek archeologie k poznání podoby kaple Božího těla na Karlově náměstí v Praze
Současný rozvoj města si vyžádal archeologickou verifikaci stavebních zbytků ve své době prestižní církevní stavby Václava IV. na největším pražském náměstí

Jan Hrdina: Kaple Božího těla v době předhusitské – dvě drobné sondy
Dva momenty spojené s kaplí Těla Páně uprostřed Karlova náměstí –spoluzasvěcení sv. Felixovi a Adauktovi a otázka věže, z níž byly do roku 1420 při slavnosti ukazování ostatků zástupům poutníků ukazovány relikvie

Ota Halama: Osudy kaple Božího těla po roce 1437
Neradostný příběh dnes již téměř zapomenuté univerzitní svatyně, do níž se po husitských válkách proměnilo někdejší evropsky významné poutní místo

Veronika Staňková: Raně středověké pohřebiště v ulici Na Perštýně
Drobný výkop přinesl závažné zjištění nové lokality s hroby, jejichž úprava nalézá analogie jen na dvou středověkých hřbitovech v Čechách a patrně nemá kořeny v tradičním domácím prostředí

Věra Čulíková: Moderní sortiment užitkových rostlin v barokové jímce v Thunovské ulici čp. 192/III na Malé Straně v Praze
Paleobotanická analýza doplněná obšírným komentářem o původu, šíření a nálezech plodin, jaké jedli a mj. i ve své klášterní lékárně používali členové pražské koleje řádu theatinů

Jarmila Čiháková, Martin Müller: Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně
Etuda na téma konstrukce jedné záchodové jímky, nálezů z ní získaných a jejích i jejich uživatelů v době okolo roku 1700

MATERIÁLIE

Jan Beránek, František Iša: Z historie tzv. fabiánovského kapitulního mlýna na Botiči
Aktualizovaný stavebně historický průzkum spolu s podrobnou archivní rešerší přinesly nová zjištění ke stavebnímu vývoji areálu vyšehradského kapitulního mlýna, včetně jeho zasazení do historických a místopisných souvislostí v dnes téměř zaniklé části pražského Podskalí

AKTUALITY

Památkové aktuality
Operativní průzkumy a dokumentace provedené Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v hlavním městě Praze v letech 2010–2012

Ondřej Šefců: Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (8). Západní předpolí Hradu