Staletá Praha 2/2015

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

catalog Tištěná verze

120 Kč

poslední výtisky

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

 

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE

 • Tomasz CYMBALAK, Sylvie SVATOŠOVÁ: Nestelhülsen – dutá oděvní nákončí ve středověké a novověké Praze
  Běžná součást středověkého a raně novověkého oděvu, jejíž archeologizovanou podobu se podařilo interpretovat až nyní.

 • Gabriela BLAŽKOVÁ, Josef MATIÁŠEK, Radka KOZÁKOVÁ, Petr KOČÁR: Raně středověké opevnění na Hradčanech v Praze. Nové poznatky na základě výzkumů z let 2011 a 2013
  Torza raně středověkého fortifikačního systému objevená na Hradčanech sice dosud neumožňují podat ucelenější obraz, avšak jejich existence přináší zásadní informace do debaty o struktuře levobřežní pražské aglomerace

 • Jan HAVRDA, Miroslav KOVÁŘ, Anna ŽĎÁRSKÁ: Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů
  Objev románské zdi orientované odlišně od os středověkého dominikánského konventu vede k domněnce, že může náležet staršímu románskému kostelu sv. Klimenta

 • Jana MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, Iva HERICHOVÁ: Revize první stavební fáze kostela Panny Marie na Pražském hradě / Hradčanech. Návrat po šedesáti letech
  Nově vytvářený model georeliéfu Pražského hradu odkryl nesoulad s tradiční interpretací podoby a účelu prastaré zděné stavby známé jako druhý nejstarší kostel v Čechách z 9. století

MATERIÁLIE

 • Ladislav BARTOŠ: Kamenické značky v průjezdu Prašné brány
  Specifická dokumentace části známé gotické stavby přinesla poznatky metodického rázu i sondu do historie poznávání kamenických značek v Praze

50 LET ODBORU ARCHEOLOGIE NPÚ ÚOP HMP

 • Zdeněk DRAGOUN, Jaroslav PODLISKA, Michal TRYML: Půlstoletí v pražském podzemí

 • Ivana BOHÁČOVÁ: 90 let systematického archeologického studia historického jádra Prahy a 50. výročí založení specializovaného pracoviště pražské archeologické památkové péče v kontextu stavu a možností poznání počátků Prahy

 • Jan KLÁPŠTĚ: Archeologická památková péče a archeologické poznávání

 • Petr SOMMER: Archeologie na pražském pracovišti NPÚ

SDĚLENÍ

 • Jan Jakub OUTRATA, Zvonimír DRAGOUN: Pražský Semmering. K dějinám pražské železniční sítě
  Stavby a viadukty Buštěhradské dráhy vytvářejí ucelený a ojediněle dochovaný historický industriální a krajinný soubor s řadou autentických prvků z konce 19. století

BIBLIOGRAFIE

 • Arhcaeologia historica I-XX (1976-1995)
  Autorský rejstřík
  Místní rejstřík
  Tematický rejstřík

AKTUALITY

 • Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP HMP v roce 2014

 • Vzpomínka na architekta Aloise Kubička

 • Biskup Antonín Podlaha, kněz, archivář, historik umění (1865-1932)

 • Vzpomínka na PhDr. Ing. Jana Muka (* 8. května 1935 - † 27. října 1994)

SERIÁL

 • Ondřej ŠEFCŮ: Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (12)