Staletá Praha 1/2013

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

188

catalog Tištěná verze

120 Kč

Nedostupné

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v hl. městě Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE


Martin Musílek: Příběh tří Mikulášů od Věže. Příspěvek k otázce jejich totožnosti
Identifikaci tří nositelů jména Mikuláš s přídomkem od Věže, význačných osobností z elit 13. a 14. století v Praze a Brně, doplňují schémata rozrodů nejen pražských Velfloviců
 

Miroslav Kovář: Poznámky ke stavebnímu vývoji severní kaple a chóru kostela P. Marie pod řetězem v Praze na Malé Straně
Klíčové situace pro poznání stavebního uspořádání a vývoje raně gotické severní dvojpodlažní kaple a sousedního gotického presbytáře kostela P. Marie pod řetězem v areálu johanitské komendy
 

Jiří Mazal: Z historie zvonů farnosti kostela Matky Boží před Týnem v Praze
Početný soubor existujících i zaniklých zvonů ze dvou kostelů staroměstské farnosti tvoří již od počátku 14. století nedílnou součást dějin Prahy i každodenního života
 

Jan E. Svoboda: Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu (3)
Autor shrnuje výsledky více než dvacetiletého bádání a upřesňuje autorské atribuce pražských domů z období od konce 19. století do 30. let 20. století
 

MATERIÁLIE


Veronika Bartošová, Dorota Havlíková: Historické okenní výplně barokních vikýřů Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze
Vzor zpracování výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích
 

Hedvika Křížová: Hotel Praha. Od architektonické soutěže po jeho uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu
Podrobné zhodnocení jedné z opomíjených architektonických realizací z 80. let 20. století, společného díla předních českých architektů a výtvarníků, postup výstavby a ocenění vnitřního vybavení
 

Ladislav Zikmund-Lender: Karel Honzík – památkář? Na okraj dvou neznámých rukopisů
Zasazení ideových východisek významného českého levicového architekta na základě dvou dosud nepublikovaných rukopisů do dobového kontextu památkové péče a urbanismu Prahy
 

Ivana Boháčová: Replika dlažby vyšehradského typu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě. Vícegenerační archeologický výzkum a současná prezentace archeologické památky
Systematický archeologický výzkum v části baziliky sv. Vavřince a instalace repliky románské dlažby vyšehradského typu si vyžádaly revizi dosud nevyčerpaného archivního materiálu a pokus o osobité řešení skladby terakotové podlahy
 

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA    


Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody 1982–1989
                                   — autorský rejstřík
                                   — tematický rejstřík
                                   — místní rejstřík

AKTUALITY      


H. Čižinská: Sté výročí narození Jana Čeřovského

J. Baláček, M. Kracík: Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2012
 

H. Čižinská: Nově prohlášené movité kulturní památky v letech 2011–2012
 

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606   


Ondřej Šefců: Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (7)
Malostranský rynk