V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání

Výzkumná oblast Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání je zaměřena na vytvoření koncepcí rozvoje aktivit formálního i neformálního vzdělávání, zejména na dvě specifické skupiny, seniory a úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů, s nimiž dosud NPÚ systematicky nepracoval. Dále se výzkumná oblast zaměřuje na možnosti využití distančních forem prezentace a edukace a využití nových technologií pro zpřístupnění a zatraktivnění památkových hodnot historických objektů a sídel, a na představení péče o památkový fond, resp. památkové péče, různým cílovým skupinám; konkrétně na hledání a testování vhodných forem zpřístupňování základních témat a zdrojů památkové péče veřejnosti (různým cílovým skupinám) a vytváření vzorových edukačních programů (užívaných např. formou aplikací, on-line prezentací atp.) s potenciálem budoucího využití jejich variant jednotlivými pracovišti a památkovými objekty ve správě NPÚ, případně dalšími institucemi.


Garant: PhDr. Martina Indrová (2019); Mgr. Jana Tichá (2020–2022); Mgr. Kateřina Samojská (od 2023)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání