Návštěvní řád

zámeckého parku zámku Hrádek u Nechanic

Národní památkový ústav,

územní památková správa na Sychrově

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU

státní zámek HRÁDEK U NECHANIC (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Tento výňatek návštěvního řádu upravuje pravidla pohybu a chování v parku památkového objektu. Nemění, ani neupravuje pravidla celkového Návštěvního řádu státního zámku Hrádek u Nechanic.

 

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

 1. části objektu volně přístupné veřejnosti – zámecký park (otevřen od dubna do října od 6:00 do 22:00, od listopadu do března od 6:00 do 20:00), zámecké nádvoří (otevřeno od 6:00 do 20:00).

 2. části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“.

 3. části objektu veřejnosti nepřístupné.

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Zámecký park je otevřen od dubna do října od 6:00 do 22:00, od listopadu do března od 6:00 do 20:00. Zámecké nádvoří je otevřeno celoročně od 6:00 do 20:00. Tyto prostory jsou veřejnosti přístupné bez průvodce volně. Ve výše uvedenou dobu se prostory uzavírají, není-li určeno jinak správou zámku nebo pronajímateli.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku parku a zámeckého nádvoří není vybíráno vstupné.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce exteriérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, schodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, sněhem, kluzkými povrchy a náledím.

 2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů, může správa památkového objektu část objektu uzavřít.

 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.

 4. V zámeckém parku a předzámčí památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.

 

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.

 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a mobiliáře jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.

 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.

 5. U stříhaných částí parku památkového objektu a golfových hřišť je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V zámeckém nádvoří a na jižních terasách památkového objektu je zakázáno kouřit při pořádání kulturních, historických a společenských akcí. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.

 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

 7. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho park či předzámčí i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:

  1. kouřit v částech památkového objektu dle čl. 5 bodu 5. tohoto návštěvního řádu;

  2. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;

  3. rušit hlukem (hudbou, zpěvem, používáním mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z objektu;

  4. vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek a krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná, nebo volně žijící zvěř a ptactvo v areálu;

  5. jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené, dětské kočárky a golfové vozíky, které se mohou pohybovat po vyhrazených cestách a golfových hřištích; na jižních terasách a zámeckém nádvoří je pohyb golfových vozíků zakázán). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;

  6. slézat zámecké zdi; houpat se na řetězovém zábradlí, vstupovat do prostoru hospodářského dvora, zámecké zahrady, okolí historického bazénu, přírodní vodní nádrže, historické vodárny a okolí zahradnického zázemí; je zakázáno jakkoliv poškozovat povrch parkovišť ve správě zámku a neopatrnou manipulací s vozidlem ohrožovat nebo obtěžovat okolí;

  7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště; parkoviště u nádvoří je vyhrazeno pro handicapované, zaměstnance zámku, zásobování návštěvnického provozu a služeb a svatebčany. Parkoviště u čp. 44 (zámecká kavárna) je vyhrazeno pouze pro obsluhu kavárny a zásobování;

  8. dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.

 8. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu parku a předzámčí je zakázán.

 9. V částech objektu dle čl. 5 bodu 5 areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky povoleno. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

 10. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

 11. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Se souhlasem vedoucího správy památkového objektu je možné vjíždět do areálu a prostoru parku či nádvoří s motorovými vozidly, ale pouze v případě nutného zásobování návštěvnických provozů a služeb.

 2. Golfové hřiště je využíváno pro sportovní a společenské aktivity Golf clubu Hrádek 1995. Návštěvníkům je zakázáno:

 1. vstupovat na travnaté hrací plochy;
 2. jakkoliv narušovat probíhající golfovou hru;

 3. zdržovat se zbytečně na exponovaných místech hřiště křížících golfové dráhy;

 4. zvedat golfové míče a přemisťovat praporky a kolíky.

 

3. Hráči golfu jsou povinni dbát na svou bezpečnost, bezpečnost spoluhráčů i návštěvníků zámeckého parku. Hráči golfu nesmí ohrozit či omezit návštěvníky zámeckého parku a mají za povinnost se řídit všemi body návštěvního řádu (výjimkou je bod 6.2).

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit na e-mailu hradekunechanic@npu.cz. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov, Mgr. Lucie Bidlasová, tel. 482 360 006, mobil 773 775 944, e-mail bidlasova.lucie@npu.cz

 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.

 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.

 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Mgr. Martin Rejman, Správa památkového objektu, vedoucí správy státního zámku Hrádek u Nechanic

PhDr. Miloš Kadlec, Národní památkový ústav, ředitel územní památkové správy na Sychrově