Staletá Praha 2/2014

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

172

catalog Tištěná verze

120 Kč

Nedostupné

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

 

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE

 • Martin MUSÍLEK, Anna ŽĎÁRSKÁ: "Z Benátek až na konec světa." Příběh skleněného poháru z pražského domu čp. 379/I
  Jedinečný skleněný pohár z doby okolo roku 1300 má nejasné okolnosti vzniku, cesty do Čech i znovunalezení

 • Petr ULIČNÝ: Kristův hrob a jeho pražští ochránci. Z topografie kláštera božehrobců na Zderaze
  Setkání s kláštery a liturgií málo známého řádu "božehrobců"

 • František IŠA: K lokalizaci zaniklé vsi Psáry (Psáře) pod Vyšehradem
  Nečekané zjištění, že lze i nyní k nevyřešeným otázkám objevit dosud nepovšimnuté archiválie

 • Jan HAVRDA, Matouš SEMERÁD, Martin MUSÍLEK: K proměně předloktního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici
  Objev románských reliktů umožnil rekonstruovat vývoj jednoho staroměstského domovního bloku

MATERIÁLIE

 • Tomasz CYMBALAK, Veronika STAŇKOVÁ: Židovská zrahrada na Novém Městě pražském. Poslední poznatky na základě archeologického výzkumu
  Katalog záchranných archeologických výzkumů realizovaných v areálu bývalého židovského hřbitova s vyhodnocením zejména severozápadního okraje nekropole a blízké kamenické dílny

 • Ladislav BARTOŠ: Okna apsidy kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
  Konzervace raně gotických fresek v apsidě hostivařského kostelíka vedla k detailnějšímu průzkumu se zajímavými výsledky

 • Miroslav KOVÁŘ: K architektonickým zlomkům ze Zbraslavského kláštera
  Dvě zdobené kalichovité hlavice rozšířily nepočetný soubor středověkých architektonických článků

SDĚLENÍ

 • Vratislav RYŠAVÝ: Možný projektant náhrobku Humprechta Jana Černína z Chudenic v Černínské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze,

 • Andrea HOLASOVÁ: Mezinárodní den památek a historických sídel 2014 v dubnu připomněl: Pomněte na pomníky!

BIBLIOGRAFIE

 • Pražský sborník historický (PSH) I–LX (1964–2012). Místní a tematický rejstřík

AKTUALITY

 • Podzemí kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech zasypáno

 • Nově prohlášené movité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2013

 • Operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ, ÚOP HMP v roce 2013

 • Rudolfínská Praha v detailech Sadelerova prospektu (10)