Staletá Praha 2/2012

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

188

catalog Tištěná verze

120 Kč

Nedostupné

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE

Ladislav Hrdlička: Pozorování vodních stavů na Vltavě v Praze

Revize historických pražských vodočtů opravuje některé publikované údaje o datech a maximech vltavských povodní
 

Miroslav Kovář, Zdeněk Dragoun: Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém městě.

Raně gotická stavební podoba podélného jednotraktu templářské komendy při kostele sv. Vavřince
 

Martin Müller:Zkoumání historických staveb metodou „zpětného projektu“.

Postup rekonstrukce půdorysné partie historického projektu, geometricko-matematických vazeb i způsobu vytýčení historické stavby na příkladu jednolodního románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři
 

Tomáš Cymbalak, Kristýna Matějková: Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace

Výplň dvou raně novověkých jímek z Prahy z hlediska funkční interpretace, analýzy nálezů, zejména keramiky, a interdisciplinární spolupráce
 

Miroslav Kovář, Martin Musílek, Anna Prokopová:

Ke stavebním dějinám zaniklého městského špitálu a chudobince u sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435)

Drobný nález zdiv na nároží ulic Vyšehradská a Na Slupi bylo možné na základě písemných a ikonografických pramenů spojit s existencí zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje založeného na počátku 16. století
 

Jarmila Čiháková: Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky

Klíčové úseky relativní sekvence keramiky pro datování raně středověkých nálezových situací, propojené s absolutními daty, ve formě stratigraficko-keramických schémat

Jaroslav Podliska, Matouš Semerád: Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze.

Prezentace nových archeologických a stavebně historických zjištění v místech s dochovanou částí románské mostní konstrukce na Starém Městě
 

MATERIÁLIE


Petr Kuneš: Výzkum malt Juditina mostu

Základní charakteristika malt odebraných z jednotlivých stavebních částí románského Juditina mostu a konfrontace výsledků se závěry výzkumu malt z mostu Karlova
 

Petr Starec, Petra Houfková, Alexandra Bernardová: Příspěvek k poznání hydrogeologických poměrů – výzkum v Panské ulici čp. 1308/II na Novém Městě.

Archeologický, geologický a paleobotanický výzkum vysušených vrtných jader zjistil v sousedství Václavského náměstí místo, kterým v pleistocénu i v holocénu pravděpodobně protékal potok
 

Jan Havrda, Kristýna Matějková, Michal Tryml: Středověké pece z Hellichovy ulice na Malé Straně; revize výsledků výzkumu z roku 1969.

Zpřístupnění výsledků jednoho z nejstarších archeologických výzkumů na území pražské Malé Strany
 

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA       


Pražský sborník historický 
Kronika „Archeologický výzkum v Praze v letech ...“

část 2 – vně Pražské městské památkové rezervace (mimo PPR)  — autorský rejstřík
                                                                                                — místní rejstřík

AKTUALITY     


V. Kašpar: Vzpomínka na Tomáše Durdíka

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606       


Ondřej Šefců:Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (6).
Malostranské mostecké věže a okolí