Staletá Praha 1/2012

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2012

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

172

catalog Tištěná verze

120 Kč

poslední výtisky

Koupit
Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

STUDIE


Martin Hořák: Dvě generace pražských barokních sochařů: Ondřej Filip a Jan Antonín Quitainerovi
Rozšíření a shrnutí poznatků o tvorbě obou sochařů a charakterizování sociálního a historického kontextu jejich života
 

Josef Hájek: Movité památky na Staroměstské radnici v Praze
Shrnutí výsledků obnovy identifikace movitých památek, zasazení do kontextu vývoje mobiliáře radnice a jeho systematické členění
 

Hana Černá: Přehled výzkumu k obnově hodinového stroje staroměstského orloje v Praze v letech 1864–1865
Přiblížení ideových hledisek počáteční diskuse o zachování hodinového stroje Staroměstského orloje v Praze v letech 1864–1865. Srovnání deklarovaných názorů na obnovu se skutečnými zásahy na hodinovém stroji
 

Jan E. Svoboda: Praha stoletá. K autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu (2)
Upřesnění autorských atribucí pražských domů od konce 19. století do konce 30 let 20. století na základě výsledků více než dvacetiletého bádání
 

Petr Macek: Klenba závěru kostela sv. Salvátora v areálu kláštera sv. Anežky České. Detailní pohled na klenební umění
Detailnější vhled do středověkých stavebních postupů a vzájemného ovlivňování románského a gotického výrazu díky tvaru kleneb pražského kostela sv. Salvátora
 

Matouš Semerád, Veronika Staňková, Marcela Víšková: Výzkumné práce v průběhu rekonstrukce zahrady břevnovského kláštera
Prezentace nových nálezů z areálu barokní zahrady pohledem stavebního historika, archeologa a antropologa

MATERIÁLIE


Veronika Bartošová , Dorota Havlíková, Jakub Chaloupka: Příklad dokumentace barokní okenní výplně Velkopřevorského paláce čp. 485 na Malé Straně v Praze
Vzor zpracování výkresové dokumentace při obnovách kulturních památek a objektů v památkově chráněných územích
 

Václav Rybařík: Pražské mariánské, svatotrojiční a ostatní světecké sloupy
Pražská sochařská kamenná díla v podobě sloupu se sochou na vrcholu nebo kuželovitě uspořádaného sousoší z let 1631–1910, charakter materiálu a jejich opravy
 

BIBLIOGRAFICKÁ SLUŽBA      


Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy I–IX
                                   — autorský rejstřík. SP 28, 1/2012
                                   — místní a tematický rejstřík. SP 28, 1/2012

AKTUALITY    


Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2011
 

Jubileum Heleny Čižinské
 

Jubileum Helgy Turkové. 
 

SERIÁL — F. van den Bossche a J. Wechter, 1606  

 
Ondřej Šefců: Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (5)
Staroměstská mostecká věž a okolí